نوشیدنی های گرم Hot Drink

اسپرسو Espresso

قیمت :۱۵۰۰۰ تومان

های اسپرسو High espresso

قیمت : ۲۵۰۰۰ تومان

آمریکانو Americano

قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

اسپرسو ماکیاتو Espresso macchiato

فیمت : ۱۷۰۰۰ تومان

اسپرسو کن پانا Espresso con panah

قیمت : ۱۷۰۰۰ تومان

کاپوچینو Cappuccino

قیمت : ۱۹۰۰۰ تومان

پیکولو Piccolo coffee

قیمت : ۱۹۰۰۰ تومان

لاته Latte

قیمت : ۱۹۰۰۰ تومان

آفوگاتو Affogato

قیمت : ۲۱۰۰۰ تومان

هات چاکلت Hot chocolate

قیمت : ۲۱۰۰۰ تومان

موکا Mocha

قیمت : ۲۱۰۰۰ تومان

کارامل لاته Caramel latte

قیمت : ۲۱۰۰۰ تومان

آیریش کافی Irish coffee

قیمت : ۲۱۰۰۰ تومان