قهوه های دمی Brewing methods

قهوه ترک Ibrik

قیمت : ۱۸۰۰۰ تومان

فرنچ پرس French Press

قیمت : ۱۷۰۰۰ تومان

آیرو پرس Aero Press

قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان

وی ۶۰ V60

قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان

کالیتا Kalita

قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان

کلور Clever dripper

قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان

کمکس Chemex

قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان

سایفون Syphon

قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان

کلد دریپ Cold drip

قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان

سیگنچر رزوود Rosewood signature

قیمت : ۲۲۰۰۰ تومان