صبحانه و عصرانه Breakfast & evening meal

کرپ Crepes

قیمت : ۳۲۰۰۰ تومان

املت ایتالیایی Italian omelette

قیمت : ۳۲۰۰۰ تومان

وافل Waffles

قیمت : ۳۵۰۰۰ تومان

پنکیک Pancakes

قیمت : ۳۸۰۰۰ تومان

املت فرانسوی French omelette

قیمت : ۳۵۰۰۰ تومان

بشقاب انگلیسی English plate

قیمت : ۵۰۰۰۰ تومان

بشقاب ایرانی Iranian plate

قیمت : ۵۰۰۰۰ تومان

تخم مرغ برگر Egg burger

قیمت : ۳۵۰۰۰ تومان